ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

ทุนเรียนนอก โดยสถาบันพระบรมราชชนก

ทุนเรียนฟรี

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในต่างประเทศ เปิดรับเป็นประจำทุกปีช่วงเดือนมกราคม

ข้อผูกพันในการรับทุน

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการตามที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันพระ บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

–       เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551เป็นผู้

มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย

ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก

(1) เป็นผู้ที่กำลังอยู่ในชั้น ปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ ต่ำกว่า 2.75 และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย

(2) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 ตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย

ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก

เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยตลอดวัดผลที่คิดคะแนนหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการให้ A=4, B=3,

C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 85.00 และมีอายุไม่เกิน 40 ปี

การรับสมัครสอบ

– ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. 47/101ถนนติวานนท์ ซอย 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักงาน ก.พ.เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่http://www.ocsc.go.th, http://scholar.ocsc.go.th

เว็บไซต์ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ http://stscholar.nstda.or.th

กำหนดวันรับสมัครสอบ และวิธีการสมัคร

4.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ช่วงเดือน มกราคม –กุมภาพันธ์ ของทุกปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://scholar.ocsc.go.th

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)