ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

IELTS Band score Calculator

IELTS Calculator by OXBRIDGE

IELTS Calculator by OXBRIDGE

การคำนวณคะแนนสอบ IELTS

ผลคะแนนของ IELTS Academic และ General Training นั้นจะมีรูปแบบการคิดคะแนนอยู่ในระดับเดียวกัน

การคำนวณผลคะแนนรวม IELTS (Overall Band Score)

การคิดคะแนนรวมจะคำนวณคะแนนเฉลี่ยของการสอบทั้ง 4 ทักษะ (การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด) เมื่อได้คะแนนรวมแล้วจะหารด้วย 4 ถ้าหากคะแนนรวม overall ออกมามีเศษ จะถูกปัดเศษ ตามช่วงคะแนนที่ใก้ลเคียงกับคะแนนเต็ม (whole band) หรือครึ่งคะแนน (half band)

ตัวอย่าง:

หากคุณมีคะแนน Listening: 6.0 / Reading: 6.5 / Writing: 6.0 / Speaking: 6.5
และคะแนนรวม Overall เท่ากับ 6.5
โดยมีการคำนวณคะแนนรวมดังนี้ 25 ÷ 4 = 6.25
เท่ากับคุณจะได้คะแนนรวม Overall 6.5

ถ้าคุณได้ Listening: 4.0 / Reading : 4.0 / Writing: 3.5 / Speaking: 4.0
และคะแนนรวม Overall เท่ากับ 4.0
โดยมีการคำนวณคะแนนรวมดังนี้ 15.5 ÷ 4 = 3.875
เท่ากับคุณจะได้คะแนนรวม Overall 4

 

ผลคะแนนของทักษะการฟัง (Listening) และการอ่าน (Reading)

การสอบ IELTS ในทักษะการฟังและการอ่าน จะประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 40 ข้อ สำหรับข้อที่ตอบถูกจะนับเป็น 1 คะแนน ดังนั้นคะแนนสูงสุดที่คุณสามารถทำได้ในแต่ละทักษะเท่ากับ 40 คะแนน และจะคิดเป็นระดับคะแนน IELTS Band Score 1 – 9 ตามคะแนนที่ผู้สอบทำได้

ผลคะแนนของทักษะการเขียน (Writing) และ การพูด (Speaking)

การตรวจข้อสอบในส่วนของทักษะการเขียนและการพูดนั้น ผู้ตรวจข้อสอบจะใช้เกณฑ์การประเมินโดยละเอียด (สามารถดูเกณฑ์การให้คะแนนได้ตามด้านล่าง) ซึ่งจะอธิบายถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการเขียน และการพูดเทียบตามระดับคะแนน IELTS Band Score 1 – 9

ทักษะการเขียน

ผู้ตรวจข้อสอบ (Examiners) จะให้คะแนนโดยแบ่งเกณฑ์การประเมิณเป็น 4 องค์ประกอบดังนี้

 1. Task Achievement (สำหรับ Task 1)

  Task Response (สำหรับ Task 2)

  สามารถเขียนคำตอบได้ตรงตามที่โจทย์ต้องการครบถ้วนสมบูรณ์และไม่มีข้อมูลอื่นๆ นอกเหนือจากนี้มากจนเกินไป

 2. Coherence / Cohesion

  มีความเป็นเหตุเป็นผลในคำตอบและมีความกลมกลืน สามารถจัดเรียงเนื้อหาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เนื้อหาที่เขียนมีความไหลลื่นทางภาษา รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ไม่มีความสลับสับสน

 3. Lexical Resource

  คะแนนการใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสมกับรูปประโยคนั้นๆ มีการใช้คำศัพท์ในระดับที่หลากหลาย ไม่ยึดติดกับกลุ่มคำเดิมๆ ตลอดเวลา

 4. Grammatical Range and Accuracy

  คะแนนในส่วนนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการใช้ Tense และการเชื่อมคำได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

โดยการคิดคะแนนจะให้ความสำคัญทั้ง 4 องค์ประกอบอย่างเท่าเทียมกัน

ทักษะการพูด

ผู้ตรวจข้อสอบ (Examiners) จะให้คะแนนโดยแบ่งเกณฑ์การประเมิณเป็น 4 องค์ประกอบดังนี้

 1. Fluency and Coherence

  มีความไหลลื่นทางภาษารวมทั้งสามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ

 2. Lexical Resource

  ความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่กว้าง และทราบถึงวิธีการเลือกใช้ในแต่ละบริบทที่แตกต่างกันอย่างเหมาะสม ตามรูปประโยคนั้นๆ ไม่ยึดติดกับกลุ่มคำเดิมๆ ตลอดเวลา

 3. Grammatical Range and Accuracy

  คะแนนในส่วนนี้เป็นเรื่องของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ในเรื่องของการใช้ Tense ได้ถูกต้อง รวมทั้งมีการเชื่อมคำได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์

 4. Pronunciation

  ความสามารถในการใช้เสียงและออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง

โดยการคิดคะแนนจะให้ความสำคัญทั้ง 4 องค์ประกอบอย่างเท่าเทียมกัน

เกณฑ์การประเมินคะแนนสอบ IELTS

เพื่อให้คุณเข้าใจถึงระดับการประเมินคะแนนในทักษะการเขียน และทดลองตรวจคะแนนสอบ IELTS ได้ตามเครื่องมือในการคำนวณคะแนนสอบไอเอลของ OXBRIDGE ได้ตามด้านล่างนี้

ทักษะการฟัง (IELTS Listening)

0.0 out of 9.0
Enter the number of correct answers:
Enter 0-40 here:

ทักษะการอ่าน (IELTS Reading)

0.0 out of 9.0
Select module:   Academic    General
Enter 0-40 here:

Assessment Criteria for Writing

To assess your writing, download the criteria used by IELTS examiners.

Assessment Criteria for Speaking

To assess your speaking, download the criteria used by IELTS examiners.

Overall Band Score

0.0 out of 9.0
Select the four scores:
Listening: 
Reading: 
Writing: 
Speaking: 
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)