ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนมกราคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม , วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 15 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 15 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 20 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 29 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 19 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 28 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 มกราคม ค่ะ

หลักการเขียน Paragraph Writing ในการสอบ IELTS

การเขียน Paragraph Writing ในรูปแบบต่างๆ

Writing

ในย่อหน้าที่ดี ต้องมีเอกภาพ มีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง (coherence) เชื่อมโยงเนื้อหา (cohesion)โดยมีการลำดับความ เช่นตามความสำคัญ มากสู่น้อย หรือน้อยสู่มาก เรียงตามเวลา สถานที่  ใช้คำเชื่อมโยงความ (transitions)

 

1. โครงสร้างของย่อหน้า
ย่อหน้าเป็นหน่วยย่อยในบทความ ประกอบด้วยประโยคตั้งแต่ 1 ประโยคขึ้นไปแสดงความคิดหลักเพียงหนึ่ง

ตัวอย่างโครงสร้างของย่อหน้าที่นิยมเขียน 

 

โครงสร้าง

ตัวอย่าง

Topic sentence Writing academic articles requires a lot of thinking, application, and determination.
Idea 1 – supporting details Thinking involves selection of information
          – supporting details and the incubation of thoughts.
Idea 2 – supporting details Application concerns the use of knowledge in a new context
          – supporting details and the adaptation of principles of writing new information.
Idea 3 – supporting details Determination is related to psychological nature of the writer
          – supporting details and the motivation for that writing.

 

การจัดระบบย่อหน้าอาจทำได้ดังนี้

1.      chronological order จัดตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น

2.      spatial order เรียงลำดับตามลักษณะทางกายภาพ

หรือความสัมพันธ์ เช่นการบรรยาย

3.      climactic order เรียงลำดับตามความสำคัญ

4.      topical order เรียงลำดับตามหัวข้อ

 

parts-of-a-paragraph

การเขียนย่อหน้าต้องมีความเชื่อมโยงทางความคิดและเนื้อหา(coherence, cohesion)

เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนที่จะแสดงให้ผู้อ่านทราบว่าความ คิด ข้อความที่นำเสนอมีความเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันอย่างไร อาจจะทำให้เห็นชัดเจนโดยทางเนื้อหา เช่นซ้ำคำ ซ้ำความ หรือทางไวยากรณ์ หรือการใช้คำ

2. การเขียน Topic sentence

topic sentence  คือประโยคที่แสดงความคิดหลัก (main idea) ของ ย่อหน้า  อาจจะวางอยู่ต้น กลาง หรือ ท้ายประโยค  โดยทั่วไปมักอยู่ต้นย่อหน้า ประโยคที่ตามมาขยายความความคิดหลักเพิ่มเติม  ประโยคสนับสนุน (supporting ideas)  ให้ข้อมูลหรือ ข้อโต้แย้งเพิ่มเติม การเขียนย่อหน้าควรมี topic sentence และมีโครงสร้างที่ชัดเจน  ทำให้ผู้อ่านติดตามได้ง่าย ไม่เขียนยาวเกินไป ไม่ควรเขียนข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับ topic sentence ในย่อหน้านั้น ๆ

(ในการเขียนย่อหน้าสิ่งที่สำคัญคือ การเขียน topic sentence)

3. การเชื่อมโยงความคิดในย่อหน้า และระหว่างย่อหน้า

การเชื่อมโยงข้อมูล
ในการเขียนย่อหน้าให้กระชับและสามารถสื่อความหมายที่ผู้เขียนต้อง การได้ต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในย่อหน้า และระหว่างย่อหน้า

3.1 Signaling words ที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูล/ประโยคต่าง ๆ ในย่อหน้าและระหว่างย่อหน้า

3.2 การเชื่อมความโดยการเชื่อมโยงความคิด (cohesion)

1) ใช้คำซ้ำ

2) ใช้  Pronoun reference

3) ใช้คำเชื่อม  (conjunction) เชื่อมโยงความ

4) การใช้คำแทนที่หรือละไว้ในฐานที่เข้าใจ

5) การใช้การเชื่อมโยงโดยการใช้คำซ้ำ

4. การปรับแก้ย่อหน้า

             การเขียนก็คือการเขียนแล้วเขียน อีก อาจต้องปรับแก้หลายครั้ง   ผู้เขียนควรปรับแก้งานเขียนของตนอย่างพิถีพิถันก่อนออกสู่สายตาผู้อ่าน โดยอาจปรับระดับคำ สำนวนภาษา ความถูกต้อง หรือปรับแก้โครงสร้างของบทความ ย่อหน้าโดยอาจใช้คำถามต่อไปนี้เป็นแนวทาง

 1. บทความนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ตั้งใจจะเขียนหรือไม่
 2. บทความนี้ตอบคำถามที่ตั้งไว้หรือไม่
 3. บทความนี้ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆในโครงเรื่องหรือไม่ และอย่างลุ่มลึกหรือไม่
 4. เนื้อหาของบทความนี้ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เขียน หรือไม่
 5. การจัดระบบเนื้อหา เข้าใจง่ายหรือไม่ เป็นมิตรกับผู้อ่านหรือไม่
 6. การจัดระบบเนื้อหาเป็นไปตามหลักตรรกกะหรือไม่
 7. ประเด็นหลักแต่ละประเด็นมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอหรือไม่
 8. มีการจำแนกชัดเจนระหว่างความคิดของผู้เขียนและของผู้อื่นที่อ้างอิงมาหรือไม่
 9. จุดยืนของผู้เขียนต่อเรื่องที่เขียนชัดเจนตลอดบทความหรือไม่
 10. อ้างอิงงานทุกชิ้นหรือไม่
 11. ความยาวของบทความเพียงพอต่อวัตถุประสงค์หรือไม่  ลีลาการเขียนชัดเจนกระชับอ่านง่าย ไม่รุ่มร่าม คลุมเครือหรือไม่
 12. ไวยากรณ์ เครื่องหมาย ตัวสะกดถูกต้องหรือไม่
 13. จัดพิมพ์เรียบร้อยสะอาดตา เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารที่จะส่งหรือไม่

นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดต่อไปนี้
1. ไวยากรณ์ ตัวสะกด เครื่องหมาย
2. เนื้อหาที่ผู้เขียนต้องการไม่ใช่ที่ผู้อ่านต้องการ
3. กว้าง ผิวเผินเกินไป
4.หัวข้อเรื่องไม่น่าสนใจ ดึงดูดผู้อ่าน
5. ลอกเลียนผู้อื่น
6. ระบบการอ้างอิงมากจนน่าเบื่อ

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)