ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

เทคนิคการเดาศัพท์ด้วย Prefix

เคยมั้ย ??? ทำข้อสอบ เจอศัพท์ยากๆ

เคยมั้ย ??? แปลศัพท์เหล่านั้นไม่ออก

เคยมั้ยที่ต้องใช้พจนานุกรมช่วยอยู่เรื่อยไป

ถ้าเราไม่มีพจนานุกรม เราก็คงต้องเดาความหมายคำศัพท์คำใหม่นั้นๆ

แต่ต้องเป็นการเดาอย่างมีหลักการ โดยใช้ความรู้เรื่อง Prefix เข้าช่วย ดังนี้ค่ะ !!!

 

การเดาความหมายโดยวิธีแยกรากศัพท์

เราอาจแยกส่วนประกอบของคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ยาวๆ ออกเป็น Prefix Root และ Suffix โดยที่ Prefix หมายถึง คำที่วางหน้าส่วน Root (รากศัพท์) แล้วทำให้เกิดความหมายหรือทำให้ความหมายของ Root นั้นเปลี่ยนไป โดยจะไม่เปลี่ยนหน้าที่ของรากศัพท์ ดังนั้นคำที่เกิดขึ้นใหม่ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่เหมือนเดิมแต่มีความหมายเพิ่ม เติมหรือเปลี่ยนไป เช่น
– เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้าม
– เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ดี ดีขึ้น แย่ลง
หรืออาจจะเติมหน้ารากศัพท์เพื่อ บอกทัศนคติ ตำแหน่งที่ตั้ง ลำดับที่ จำนวน ยกตัวอย่างเช่น

 

Re– = again : (อีกครั้ง)
Reuse = use again (นำกลับมาใช้อีกครั้ง)
Reload = load again (บรรจุอีกครั้ง)
Reheat = heat again (ร้อนอีกครั้ง)

Inter- = between : (ระหว่าง)
Interact = act in between (ปฏิกิริยาต่อกัน/ปฏิกิริยาระหว่างกัน)

En- or Em- + adj. = to make : (ทำให้…)
Ensure = to make sure (ทำให้มั่นใจ)
Enlarge = to make large (ทำให้ใหญ่)

En- or Em- + n. or v. = to put into or o­n : (วางไว้ใน)
Endanger = to put into danger (ทำให้อยู่ในอันตราย)
Empanel = to put in a panel (ทำให้คณะลูกขุนเข้าประจำที่)

Prefix

Prefix ที่สำคัญมีดังนี้

 • Prefixes ที่มีความหมายในเชิงปฏิเสธ “No” หรือ “Not” เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  un not unfair
  in not inconvenient
  im not impossible
 • Prefixes สถานที่ ตำแหน่ง (Placement) เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  inter among international
  ex out exclude
  sub under subtitle
 • Prefixes ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเวลา(Time) เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  pre first pre-school
  pro for, before pro-America
  post after post-graduate
 • Prefixes ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับจำนวนเลข(Number) เช่น
  อุปสรรค ความหมาย ตัวอย่างคำ
  tri three tri angular
  uni one unify

ในภาษาอังกฤษ Prefix ที่ใช้กันมากและมักพบเห็นบ่อย ๆ มีอยู่ 10 ตัว คือ

 1. Un (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม

เช่น suitable เหมาะสม unsuitable ไม่เหมาะสม

countable นับได้ uncountable นับไม่ได้

 1. Im (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) หรือ คำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)

เมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม

เช่น pure บริสุทธิ์ impure ไม่บริสุทธิ์

polite สุภาพ impolite ไม่สุภาพ

 1. –In (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้าคำคุณศัพท์ (Adjective) เท่านั้น

เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมาย

direct ตรง indirect ไม่ตรง

expensive แพง inexpensive ไม่แพง

 1. Re (อีก) ใช้สำหรับเติมหน้าคำกริยา (verb) หรือคำนามที่มาจากกริยาเท่านั้น

เมื่อเติมแล้วทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “ทำอีก”

เช่น write เขียน rewrite เขียนใหม่

speak พูด respeak พูดอีก

 1. Dis (ไม่) ใช้สำหรับเติมหน้ากริยา (verb) หรือเติมหน้าคุณศัพท์ (Adjective)

และเมื่อเติมแล้ว ทำให้คำนั้นมีความหมายตรงกันข้าม

like ชอบ dislike ไม่ชอบ

agree เห็นด้วย disagree ไม่เห็นด้วย

 1. Mis (ผิด) ใช้สำหรับนำหน้าหรือเติมหน้าคำกริยา (verb) เท่านั้น

เมื่อเติมแล้วทำให้กริยาตัวนั้น มีความหมายว่า “กระทำผิด”

เช่น write เขียน miswrite เขียนผิด

spell สะกดตัว misspell สะกดตัวผิด

 1. Pre (ก่อน) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม (Noun) หรือกริยา (verb)

เมื่อเติมแล้วทำให้นามนั้นมีความหมายว่า “ก่อน , หรือทำก่อน”

เช่น history ประวัติศาสตร์ prehistory ก่อนประวัติศาสตร์

university มหาวิทยาลัย preuniversity ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

 1. Tri (สาม) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม tri เข้าข้างหน้าแล้ว

ทำให้คำนั้นมีความหมายว่า “สาม” ขึ้นมาทันที

เช่น คำเดิม คำแปล เติมอุปสรรค tri แล้ว คำแปล angle เหลี่ยม triangle

รูปสามเหลี่ยมcycle จักรยาน tricycle รถสามล้อ

 1. Bi (สอง) ใช้สำหรับเติมหน้าคำนาม และเมื่อเติม bi เข้าข้างหน้าแล้ว

ทำให้คำนั้นมีความหมาย“สอง”ขึ้นมาทันที

เช่น cycle จักรยาน bicycle จักรยานสองล้อ

polar ขั้วโลก bipolar มีสองขั้วโลก

10. –En อุปสรรคตัวนี้ไม่มีคำแปลเป็นเอกเทศ เพียงแต่ว่าเมื่อนำไปเติมข้างหน้าคำนาม

หรือคำคุณศัพท์แล้วทำให้คำนั้นกลับเป็นกริยา (verb) ขึ้นมาทันที

เช่น camp ค่ายพัก encamp ตั้งค่าย

sure แน่ใจ ensure รับประกัน

เชื่อว่าในการสอบ IELTS การนำเอา Prefix ไปใช้งาน จะช่วยในเรื่องการเดาศัพท์ได้ทั้งใน Part Reading และ Listening เลยค่ะ ^^

“Practice makes perfect”

IELTS Institute Team

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)