ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

[รับตรงแพทย์ 59] โครงการร่วมแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – Nottingham

[ประชาสัมพันธ์] โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (Joint Medical Programme)

Joint Medical Programme

 > > หลักสูตร

หลักสูตร : แพทยศาสตรบัณฑิต
ระยะเวลาการศึกษา : 6 ปี

> > สถานที่เรียน
– ชั้นปีที่ 1 – 3 เรียนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
– ชั้นปีที่ 4 – 6 เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

> > จำนวนรับ
จำนวนรับทั้งหมด 20 คน

> คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
– อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559)
– ไม่เป็นผู้กำลังศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ (ยกเว้นลาออกก่อน 10 ธ.ค. 58)
– สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาระดับชั้น ม.6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ม.6 หรือ เทียบเท่า สายวิทย์ – คณิตฯ
– เกรด 4 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 (ถ้าจบแล้วคิดเกรด 6 เทอม)
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS ประเภท Academic
อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่า
ระดับ 6.5 และผลคะแนนต้องอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร

กลุ่มที่ 2 เรียนโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยเทียบเท่าระดับชั้นม.6 ที่ได้รับการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทย์ – คณิตฯ ที่สามารถเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้จากกระทรวงศึกษาธิการ
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึง เกรด 11 หรือ 12 ไม่ต่ำกว่า 3.00
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS ประเภท Academic
อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่า
ระดับ 6.5 และผลคะแนนต้องอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
– ถ้าไม่สามารถทำเรื่องจบการศึกษาก่อนกำหนดได้ สามารถยื่นผล IGCSE
ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ Mathematics หรือ Physics
โดยต้องมีคะแนน Biology และ Chemistry ไม่ตํ่ากว่า A และวิชาอื่นไม่ตํ่ากว่า B

กลุ่มที่ 3 เรียนจบหรือกำลังเรียนโรงเรียนมัธยมในต่างประเทศเทียบเท่าระดับชั้นม.6 ในสาขาวิทย์ – คณิตฯ
– มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่เกรด 10 ถึงเกรด12 ไม่ต่ำกว่า 3.00
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS ประเภท Academic
อย่างน้อยระดับ 7.00 โดยแต่ละทักษะ(ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) จะต้องไม่ตํ่ากว่า
ระดับ 6.5 และผลคะแนนต้องอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันปิดรับสมัคร
– ใบเทียบวุฒิการศึกษา ฉบับจริง ที่รับรองว่าเทียบวุฒิเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ออกจากกระทรวงศึกษา หรือ
– ผลการสอบ IGCSE ใน 3 รายวิชา คือ Biology, Chemistry และ
Mathematics หรือ Physics 
โดยต้องมีคะแนน Biology และ Chemistry
ไม่ตํ่ากว่า A และวิชาอื่นไม่ตํ่ากว่า B

> > ค่าสมัคร
ค่าสมัครจำนวน 600 บาท

> > การสมัคร
สมัครทาง admission.swu.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค. – 14 ธ.ค. 58

> > กำหนดการ

 แพทย์ มศว. น็อตติ้งแฮม
> > สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Website : admission.swu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :  0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665
E-mail : admission@swu.ac.th
Oxbridge Institute
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)