ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

193 ทุนรัฐบาล ประจำปี 2552

กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2552
          ประเภทและจำนวนที่ให้ทุน
          ทุนก.พ.ระดับปริญญา จำนวน 17 ทุน 
          ทุนตามความต้องการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 161 ทุน 
          ทุนสถาบันพระบรมราชชนก  จำนวน 4 ทุน 
          ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  จำนวน 6 ทุน 
          ทุนสำหรับผู้ชนะการประกวดผลงานในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติจำนวน 5 ทุน(รับสมัครถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552)
         
 ข้อผูกพันในการรับทุน
          1. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ ที่ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาทีไ ด้รับทุน
          2. กรณีทีผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุน ตามสัญญาทีได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนทีjได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย
           
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
           1.ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
           -เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2) และเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตามทีกำหนดไว้ในแต่ละหน่วย
           
ทุนศึกษาระดับปริญญาโท
           (1) เป็นผู้ทีกำลังศึกษาอยู่ในชัน/ ปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีผ ่านมาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ากว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่ได้กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือ
75.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 29 มกราคม 2552 หรือ
           (2) เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี และมี
           ผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณีตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหน่วย (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 70.00 หรือ 75.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 29 มกราคม 2552
         
  ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก
           เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาโท และมีผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลทีค ิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2,
D=1, E หรือ F=0) หรือร้อยละ 85.00 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 29 มกราคม 2552
          2.ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาค หรือตลอดหลักสูตรการศึกษา ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีกำหนดไว้ จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนทีก ำหนดไว้ในแต่ละหน่วย หากผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองผลการเรียนมาแสดง จะถือว่าไม่มีสิทธิในการสมัครสอบครั้งนี้
          3.สำหรับทุนที่ให้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้รับปริญญาโท หรือเทียบเท่าปริญญาโทในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จ ะไปศึกษา
          4.ผู้สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดำเนินการไปศึกษาวิชา ณ
ต่างประเทศ ไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
          5.ผู้สมัครสอบทีเคยได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้วภายในวันที่ 29 มกราคม 2552 ยกเว้น กรณีที่สมัครสอบในหน่วยทุนที่จัดสรรให้แก่ส่วนราชการเดียวกันกับทีผ ู้สมัครสอบนั้นสังกัดอยู่ และต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว ก.พ. จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
          6.ผู้สมัครสอบที่ได้รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ และยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุน หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าว ก.พ. จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
          7.ผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการ ต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอม
ให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานทีไ ด้รับทุนจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หากมิได้แสดงหนังสือดังกล่าวก.พ. จะพิจารณาไม่ให้มีสิทธิสมัครสอบ หรือเพิกถอนการให้ทุน
          8.เป็นผู้ทีมีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
          9.สำหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อรับทุนรัฐบาล ฯ ทั้ง นี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 6 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538


          การรับสมัครสอบ
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์
ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสาร สำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
          สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
          สำนักงาน ก.พ. เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทางอินเทอร์เน็ต ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่
http://www.ocsc.go.thhttp://scholar.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่http://stscholar.nstda.or.th
          การเพิกถอนการให้ทุน
          -ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
          -กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ไม่สำเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษา 2551 และ/หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้คะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 3.00 ยกเว้นวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.75
          -กรณีผู้สมัครสอบซึ่งมีข้อผูกพันกับส่วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช้
มิได้ยื่นหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุน จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด หรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุน 
          -หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่ส ำนักงาน
ก.พ. กำหนด
          -เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
          -ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าทีเกิน 1 ปี
          -มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
           (1) ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได้คะแนนต่ำกว่า 550 (Paper–based) หรือต่ำกว่า 213 (Computer-based) หรือต่ำกว่า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่น ๆ เทียบได้ต่ำากว่านี้ หรือ
           (2) ผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นทียอมรับของสถานศึกษาทีจะไปศึกษาต่อ (ยกเว้น ทุนทีไปศึกษาในสถาบันการศึกษาทีม ิได้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา)
          -หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมืjอสถานศึกษา
ตอบรับแล้ว
          -ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาทีจ ะไปศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา
1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน
           สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
http://www.ocsc.go.thhttp://scholar.ocsc.go.th

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)