ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

100 ทุนนักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน

     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ร่วมกับสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hanban) จะให้ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีน ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 100 ทุน แก่นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน เพื่อกลับมารับราชการเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2553  กำลังเปิดสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับทุนการศึกษาดังกล่าว ผู้สนใจกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2552 สถาบันการศึกษาส่งใบสมัครถึงสพฐ. ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2552 

          ประเภทและจำนวนทุน
          ทุนการศึกษาด้านการสอนภาษาจีนทั้งในประเทศ และ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 100 ทุน
          ระยะเวลาศึกษาและฝึกสอนสองภาคเรียน สำหรับการฝึกสอนในประเทศไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2552และช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553 (ก่อนไป และหลังจบการศึกษามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน)สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาจีนชั้นปีที่ 5 วุฒิศึกษาศาสตรบัณฑิต / ครุศาสตรบัณฑิต
          ระยะเวลาหนึ่งภาคเรียน สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต) พร้อมการฝึกสอนในประเทศไทย (ก่อนเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน) หากเห็นเหมาะสม อาจฝึกสอนต่ออีกหนึ่งภาค
เรียนในประเทศไทย หลังจบการศึกษามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553
          สำหรับผู้สำเร็จวุฒิศิลปศาสตรบัณฑิตและอักษรศาสตรบัณฑิต (คณะมนุษยศาสตร์/ ศิลปศาสตร์/ อักษรศาสตร์)
          ระยะเวลาศึกษาสองภาคเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 – มิถุนายน 2553
สำหรับผู้รับทุนทุกคน
          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุน
          1.ผู้สมัครรับทุนต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์/ ครุศาสตร์/ มนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/ อักษรศาสตร์ วิชาเอกภาษาจีน/ การสอนภาษาจีน/ จีนศึกษา/ จีนธุรกิจ ของปีการศึกษา 2551 ณ วันสมัคร หรือจบการศึกษาดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นมา
          2.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
          3.เป็นผู้มีทักษะความรู้ภาษาจีนไม่ต่ำกว่าระดับ HSK 5 (อาจผัดผ่อนการส่งหลักฐานได้ไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2552)
          4.มีคะแนนเฉลี่ยวิชาเอก ไม่ต่ำกว่า 2.5
          5.เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
          6.ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการชดใช้ทุนใดๆ 
          7.ไม่มีโรคประจำตัว หรือ โรคติดต่อร้ายแรงใด ๆ
          ผู้สมัครรับทุนผู้ใด หากตรวจพบว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามใดๆ ที่ขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติอันดี ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุน
          วิธีการรับสมัคร
          -ผู้สมัครติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่www.moe.go.th หรือ www.obec.go.th
          -ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้อง ลงลายมือชื่อ และส่งใบสมัครด้วยตัวเอง ในเวลาราชการ ณ มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่ หรือมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว กำหนดสิ้นสุดวันรับสมัคร วันที่ 2 มีนาคม 2552
          -สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2552 ณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเว็บไซต์www.moe.go.th หรือ www.obec.go.th
          เอกสารที่ผู้สมัครต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ได้แก่
          1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สูติบัตร
          2.สำเนาทะเบียนบ้าน
          3.สำเนาใบแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมา หรือ Transcript (พร้อมตัวจริง ซึ่งจะคืนให้เมื่อตรวจสอบหลักฐานแล้ว)
          4.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว หรือ 4X6 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันสมัคร)
          วิธีการสอบคัดเลือก
          1.มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์นักศึกษาผู้สมัคร และส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2552
          2.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและเสนอชื่อโดยมหาวิทยาลัย เพื่อคัดกรองในรอบที่สองในวันที่ 14-16 มีนาคม 2552 ในกรณีที่มีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเกินจำนวน 100 คน จะจัดทำรายชื่อสำรองไว้ เพื่อทดแทนผู้ได้รับคัดเลือกที่อาจสละสิทธิ์
          3.คณะกรรมการจะเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ขั้นตอนการสอบ และ วัน เวลาสถานที่สอบต่อไป หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับการคัดเลือก ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดังกล่าว
          4.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประกาศผลการคัดเลือกผู้รับทุนอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2552 และให้ผู้เข้ารับทุนรายงานตัวพร้อมส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. หรือทางอีเมล อนึ่ง หากมีเหตุขัดข้องใด หรือความจำเป็นใดๆ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกตามความเหมาะสม ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการคัดเลือกและ
สอบสัมภาษณ์ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ และแจ้งยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ www.moe.go.thและ www.obec.go.th เกี่ยวกับกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
          รายละเอียดของทุน
          ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่าย ดังนี้ คือ 1) ค่าศึกษาในประเทศ 2) ค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 3) ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ 4) ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่า 5) ค่าตรวจสุขภาพ 6) ค่าที่พักระหว่างศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน 7) ค่าตำราเรียน และอุปกรณ์การเรียน 8) ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัว 9) ค่าประกันอุบัติเหตุ

          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายการที่ 1, 3-5 และ 7-8 โดยอนุโลมตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.พ. และสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Hanban) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายการที่ 2, 6 และ 9
          ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนต้องผ่านการรับรองผลการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ. รวมทั้งใช้ผลการรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสมัครขอตรวจลงตรา (วีซ่า) ผลการตรวจสุขภาพและอนามัยของผู้ได้รับทุนจึงจะถือเป็นที่สุด
          เงื่อนไขการรับทุนศึกษา
          1.ผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาตามหลักสูตร และภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยของไทยและจีนกำหนด โดยอยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1.1ผู้ได้รับทุนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 (ณ วันสมัคร) จากคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ จะต้องฝึกสอนตามหลักสูตรปกติที่มหาวิทยาลัยของตนกำหนดไว้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2552 ก่อนเดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน หากเห็นเหมาะสมหรือจำเป็น อาจฝึกสอนต่ออีกหนึ่งภาคเรียนในประเทศไทยหลังจบการศึกษามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2553 เพื่อให้ได้ประสบการณ์การสอนครบตามจำนวนชั่วโมงฝึกสอนที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 360 ชั่วโมง หลังจากจบการศึกษาตามหลักสูตรของโครงการและของมหาวิทยาลัยแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโรงเรียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
          1.2 ผู้ได้รับทุนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 (ณ วันสมัคร) จากคณะมนุษยศาสตร์/ศิลปศาสตร์/ อักษรศาสตร์ รวมทั้งผู้ที่ศึกษาจบจากคณะดังกล่าวแล้ว ต้องเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) ณ มหาวิทยาลัยที่ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดหลักสูตรนี้ ระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม 2552 พร้อมฝึกสอนในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย จากนั้นเดินทางไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาชนจีน (เป็นเวลา 2 ภาคเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2552 – มิถุนายน 2553) หากเห็นเหมาะสมหรือจำเป็น อาจฝึกสอนต่ออีกหนึ่งภาคเรียนในประเทศไทยหลังจบการศึกษามาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว ในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2553
          หลังจากจบการศึกษาตามหลักสูตรของโครงการแล้ว สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการในโรงเรียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป
          2.ผู้รับทุนต้องมีผลการเรียน ณ มหาวิทยาลัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 และมีเวลาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนั้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
          3.ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนอยู่ระหว่างการศึกษา แต่ไม่สามารถศึกษาต่อจนสำเร็จตามหลักสูตรหรือมีเหตุขัดข้องใดๆ ก็ตาม และมีความประสงค์จะขอเดินทางกลับ ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          4.ผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย และรายงานตัว ณ สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สพฐ.3 ชั้น 5 โทรศัพท์ 0-2288-5748-50 ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จบการศึกษา
          ติดต่อสอบถามที่สถาบันการแปลและส่งเสริมภาษาจีน  สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร.0-2288-5748-9  E-mail : bdctran@yahoo.com

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)