ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนตุลาคม วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 24 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 1 พฤศจิกายน ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 23 ตุลาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 27 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 30 ตุลาคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 13 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 ตุลาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 14 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 6 ตุลาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 ตุลาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 ตุลาคม ค่ะ

โอกาสในการศึกษาต่อมาแล้ว กับ ทุน Chevening Scholarships 2011/2012

หาก คุณคิดว่าคุณเป็นนักวิชาชีพรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำในอนาคต และมีความสนใจศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทุนชีฟนิ่งอาจจะเป็นเป้าหมายที่สำคัญของคุณ
ทุนการศึกษาชีฟนิ่ง 2011/2012 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2554

ทุนการศึกษาชิฟนิ่งเป็นทุนจากรัฐบาลสหราชอาณาจักร มุ่งเน้นการผลิต ผู้นำในอนาคต บุคคลผู้ประสบความสำเร็จอย่างสูง นักคิด และผู้มีวิจารณญาณในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง โปรแกรมนี้ก่อตั้งขึ้นโดย กระทรวงต่างประเทศของสหราชอาณาจักร (FCO) และอยู่ภายใต้ความดูแลของ บริติช เคานซิล สนับสนุนนักเรียนต่างชาติปีละกว่า 2000 คนทั่วโลก ไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์หลักของทุน British Chevening ในประเทศไทยคือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และโอกาสแก่ที่ผู้ที่ต้อง การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสหราชอาณาจักร เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในสหราชอาณาจักรกลับมาใช้ในการ พัฒนาประเทศไทย ต่อไปในอนาคต

ผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา
รายละเอียดผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาชีฟนิ่ง ในปีนี้ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 • รายละเอียดของทุนการศึกษา
  ทุน British Chevening จะให้ค่าเล่าเรียน Arrival and departure allowances ค่าทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการพำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรไม่เกิน 12 เดือน และค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • หลักสูตรและระยะเวลาการให้ทุน
  ทุน British Chevening เป็นทุนเพื่อศึกษาระดับPostgraduate Diploma หรือ ปริญญาโท เช่น MA , MSc , MBA , Mphil และ LLM ระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
 • สาขาวิชา
  สถานทูตอังกฤษเชิญชวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสมัครทุนการศึกษา โดยสามารถเลือกวิชาที่สนใจจะเรียนได้แต่อย่างไรก็ตาม สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ คือพลังงานทดแทน การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน และสิ่งแวดล้อม
 • สถาบันการศึกษา
  ใบ สมัครทุน British Chevening Scholarships จะให้โอกาสผู้สมัครได้ระบุชื่อมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ต้องการ พร้อมทั้งวิชาที่ต้องการจะศึกษา ในสหราชอาณาจักร สถาบันการศึกษาอยู่ในมาตรฐานระดับดีเยี่ยม บริติช เคานซิล มีข้อมูลเหล่านี้ไว้บริการให้ผู้สมัครสามารถตัดสินใจเลือกได้ตรงตามความต้อง การ หรือ อาจจะศึกษารายละเอียดของวิชาเพิ่มเติมที่หน้า Education UK

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครต้องสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
ผู้ สมัครต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน รวมทั้งชี้แจงคะแนน IELTS คณะกรรมการฯจะคัดเลือกจากใบสมัครออนไลน์ในขั้นแรก จากนั้นจะเรียกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบสัมภาษณ์ต่อไป
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในขั้นแรก จะต้องเตรียมเอกสารต่อไปนี้ ก่อนการสัมภาษณ์

 • สำเนา ของวุฒิบัตร และ เอกสารแสดงการจบการศึกษา หรือ transcript เป็นภาษาอังกฤษ และมีคำรับรองของสถานศึกษากำกับ (ถ้าเอกสารเป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และลงชื่อผู้สมัครและผู้แปลกำกับ)
 • ประวัติย่อแสดงประสบการณ์ของผู้สมัคร
 • จดหมายรับรอง 2 ฉบับ (ควรประกอบด้วยจดหมายรับรองจากอาจารย์ผู้สอน และหัวหน้างานปัจจุบัน)
 • สำเนาผลการสอบ IELTS (ผลคะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5)
 • เอกสารเพิ่มเติม เช่น จดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • ระบุที่อยู่ปัจจุบันที่ต้องการให้ติดต่อ, อีเมล์ ,หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก หรือหมายเลขแฟกซ์
 • กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ใบสมัครที่มีข้อมูลไม่ครบจะไม่ได้รับการพิจารณา ถ้ามีข้อความที่ต้องกรอกบางตอนไม่ตรงกับโปรแกรมที่สมัคร ให้ใส่ N/A (Not Applicable) ลงในช่องว่าง การกรอกใบสมัคร ต้องกรอกให้ครบทุกช่อง
  หากผ่านการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาและสำเนาใบสมัครออนไลน์มาที่
  บริติช เคานซิล (สมัครทุนการศึกษาชีฟนิ่ง)
 • 254 สยามสแควร์ ซอย 9 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 10330
  เซ็นชื่อกำกับและ “Certified true copy” บนเอกสารอัดสำเนาทุกฉบับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Chevening@britishcouncil.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Chevening@britishcouncil.or.th

วิธีการสมัคร

 • สมัครทุนออนไลนที่นี่
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
 • คุณ ภาษิวัต  สุทธิรักษ์
  โทรศัพท์: 02 657 5628
  อี เมล์: pasiwat.sutthirak@britishcouncil.or.th
Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)