ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

เม็กซิโกมอบทุนปี 2010 ระดับปริญญาโท-เอก

ทุนรัฐบาลเม็กซิโก เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของรัฐบาลเม็กซิโก และกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก (SRE) ที่มอบให้กับผู้ที่จบปริญญาตรี เพื่อต่อปริญญาโทและปริญญาเอก Ph.D. ตลอดจนการเขียนหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ การค้นคว้าวิจัยทางวิชาการ การพบผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ทางวิชาการ 
           รัฐบาลเม็กซิโกมีความต้องการที่จะผูกความสัมพันธ์กับนานาประเทศ มีความเห็นพ้องกับทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก ที่จะใช้เรื่องของการศึกษาเป็นประตูเบิกทางให้กับต่างชาติได้รู้จักประเทศเม็กซิโกมากขึ้น จึงได้เกิดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติ 
           รัฐบาลเม็กซิโกมีความตั้งใจที่จะใช้การศึกษาช่วยพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมา พยายามเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับประเทศต่าง ๆ ซึ่งสิ่งที่ประเทศเม็กซิโกได้กลับคืนมาคือ เรื่องของการพัฒนาบุคลากรในประเทศเช่นเดียวกัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งที่เม็กซิโกต้องการอย่างมากจากโครงการนี้ 
           สำหรับโปรแกรมที่จัดให้มีทุนนั้น มีด้วยกัน 3 ประเภท คือ 
           1.The Bilateral Programs เป็นผลมาจากข้อตกลง หรือโปรแกรมที่อนุมัติโดยรัฐบาลเม็กซิโก และรัฐบาลของประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
           2.The Multilateral Programs เป็นผลมาจากข้อผูกพันระหว่างรัฐบาลเม็กซิโกกับองค์กรต่าง ๆ 
           3.Special Programs เป็นโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสำคัญในระเบียบวาระการประชุมนานาชาติของเม็กซิโก 
           ทุกทุนที่กล่าวมานั้นจะไม่ให้สิทธิ์สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยอยู่ในเม็กซิโก รวมไปถึงนักศึกษาต่างชาติและครอบครัวที่เคยศึกษาในเม็กซิโกมาแล้วด้วย 
           มหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เข้าร่วมโครงการมีดังต่อไปนี้ 
           Instituto Tchnologico y de Estudios Superiores de Monterrey [Monterrey Instituto of Technology and Higher Education]; Unicersidad Anahuac [Anahuac University]; Universidad de las Americas [Universidad Anahuac Americas]; Universidad del Clustro de Sor Juana [Claustro de Sor Juana University]; Universidad del Valle de Mexico [University of the Valley of Mexico]; Universidad Iberoamericana [Ibero-American University]; and  Universidad La Salle [La Salle University]
         
  คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 
           1.ผู้สมัครควรที่จะเลือกลงวิชาที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศของผู้สมัครนั้น ๆ 
           2.ผู้สมัครควรที่จะมีหน้าที่การงานในสถาบัน หรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนา 
           3.ผู้สมัครตั้งใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทในสาขาวิชาที่ไม่มีเรียนในประเทศของตนเอง 
           4.ผู้สมัครมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะศึกษา ค้นคว้า ในสถาบันของประเทศเม็กซิโก 
           5.ผู้สมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล ควรที่จะให้ความสนใจในการศึกษาต่อเกี่ยวกับงานของตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศตัวเองในภายภาคหน้า 
           6.ผู้สมัครที่มีโครงการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม หรือการพัฒนาเศรษฐกิจ จะได้มีโอกาสสัมผัสงานจริง ๆ กับสังคมของเม็กซิโกด้วย
           สำหรับการเริ่มต้นของการใช้ทุน จะขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมของเม็กซิโก ซึ่งโดยปรกติแล้วจะเริ่มประมาณวันที่ 1 มีนาคม 2007 แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
           ผู้ที่ได้รับทุนของเม็กซิโกจะต้องทำสัญญาผูกมัดเป็นหลักฐานโดยเฉพาะในหัวข้อที่ว่า หลังจากศึกษาเล่าเรียนเสร็จแล้วจะเดินทางกลับประเทศบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนานั่นเอง 
           ระยะเวลาของการศึกษาประมาณ 1 ปี สำหรับระดับปริญญาตรี แต่สำหรับระดับปริญญาโท หรือเอก อาจจะมีการประเมินเวลาของการศึกษาของนักศึกษาในกลุ่มก่อนได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่เกินระยะเวลาที่สถาบันนั้น ๆ ได้วางกรอบเอาไว้ให้แล้ว
           ขั้นตอนต่าง  ๆ ของการรับสมัคร จะถูกส่งไปที่สถานทูตของประเทศเม็กซิโก ที่ประจำอยู่ในประเทศนั้น ๆ ของผู้สมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตที่ประจำอยู่ประเทศนั้น ๆ พิจารณาเบื้องต้น พร้อมกับตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะทำควบคู่ไปกับเจ้าหน้าที่ทางการศึกษาของประเทศนั้น ๆ ด้วย 
           เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุน 
           -ต้องเป็นสถาบันที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานภาครัฐของประเทศนั้น ๆ และเป็นที่ยอมรับของสถาบันของประเทศเม็กซิโกด้วย 
           -ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการศึกษาต่อในประเทศเม็กซิโก 
           -สาขาวิชาที่เล่าเรียนจะต้องมีประโยชน์ต่อการนำกลับไปพัฒนาประเทศของตัวเอง 
           -ผู้สมัครจะต้องมีประวัติการเรียนที่ดี โดยมีใบรับรองจากสถาบันด้วย 
           -ใบรับรองสถานภาพความเกี่ยวพันทางวิชาการระหว่างผู้สมัครกับสถาบันที่จะไปศึกษา 
           -ใบรับรองการเข้าทำงาน หลังจากสำเร็จการศึกษาในเม็กซิโก 
           หมายเหตุ : การตัดสินใจขั้นสุดท้ายที่จะมอบทุนขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฝ่ายวัฒนธรรมที่ไม่มีโอกาสร้องขอได้ 
           ความต้องการเบื้องต้น 
           -สาขาวิชาที่ต้องการศึกษา ต้องตรงกับสาขาวิชาที่ทาง SRE กำหนดไว้สำหรับนักศึกษาต่างชาติ 
           -ต้องได้รับการยอมรับจากสถาบันของเม็กซิโกที่จะเข้าทำการศึกษา 
          -ต้องแสดงจำนงที่ชัดเจนว่าต้องการจะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ซึ่งผู้มอบทุนต้องการให้ผู้สมัครขอรับทุนในสาขาที่เกี่ยวเนื่องกัน 
          -ได้เกรดเฉลี่ย GPA ประมาณ 8 จากเต็ม 10 
          -และเมื่อกลับไปประเทศของตัวเองแล้ว ต้องทำรายงานสรุปการรับทุนในครั้งนี้ด้วย 
          หมายเหตุ : นักศึกษาทุกคนควรจะเลือกสาขาที่จะศึกษาต่อด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น 
        
   ประโยชน์ของทุน 
           -มีเงินช่วยเหลือคิดเป็น 1.4 เท่าของค่าจ้างขั้นต่ำของเม็กซิโก สำหรับผู้เรียนระดับปริญญาโทในสาขาวิชาที่ใช้ภาษาสเปนและเรียนวัฒนธรรมเม็กซิกัน 
           -หากเรียนระดับปริญญาเอก ได้รับค่าจ้างคิดเป็น 2.5 เท่าของค่าแรงขั้นต่ำ โดยอยู่ทำวิจัยระดับนี้ 
           นอกจากนี้แล้วยังจะได้รับการประกันทางการรักษาจากสถาบันทางสังคมของเม็กซิโกอีกด้วย ในระยะ 3 เดือนแรกของการศึกษา รวมไปถึงค่าเดินทางไปศึกษาระหว่างเม็กซิโก ซิตี้ กับมหาวิทยาลัยที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อเวลาของทุน 
           แต่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าพิมพ์วิทยานิพนธ์ ค่าลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และค่าทำวีซ่า นักศึกษาต้องรับผิดชอบเอง   
           การประกาศผลผู้รับทุน 
           สำหรับทุนปี 2010 ทางกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโก พร้อมด้วยคณะกรรมการวัฒนธรรม จะประกาศรายชื่อผู้รับทุนระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2009-28 กุมภาพันธ์ 2010 โดยผลจะส่งไปยังสถานทูตเม็กซิโกประจำประเทศนั้น ๆ
           ระเบียบข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่รับทุนแล้ว 
           -ผู้ที่ได้รับทุนต้องไปแสดงตัวยืนยันการได้รับทุน ณ สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศนั้น ๆ โดยทางสถานทูตเม็กซิโกจะเป็นผู้กำหนดวันรายงานตัวเอง 
           -ทุนที่ได้ไม่สามารถโอนให้กับคนอื่นได้ และไม่สามารถขอเลื่อนไปศึกษาภาคการเรียนอื่นได้ 
           -ผู้รับทุนจะได้รับเอกสารในฐานะนักศึกษา ชนิดไม่ใช่ผู้อพยพ จากสำนักตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงการต่างประเทศ จากประเทศนั้น ๆ  (นักศึกษาเหล่านั้นไม่สามารถท่องเที่ยวในเม็กซิโกในฐานะนักท่องเที่ยวได้) 
           -ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องยึดกฎ ระเบียบของสถานศึกษาในประเทศเม็กซิโกอย่างเคร่งครัด หากมีการละเมิดกฎระเบียบต่าง ๆ ทุนการศึกษาจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ทันที 
           วันปิดรับสมัคร 
           สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถส่งใบสมัครไปได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2009 ที่สถานทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2285-0995

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)