ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ทุนองค์การสหสากลวิทยาลัย (UWC)

   องค์การสหสากลวิทยาลัย หรือ United World Colleges (UWC) เปิดรับสมัครเพื่อคัดเด็กไทยไปร่วมโครงการ International Baccalaureate ประจำปีการศึกษา 2552   ณ วิทยาลัยในเครือขององค์การ ฯ เป็นเวลา 2 ปีโดยกำหนดให้ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายสมทบบางส่วน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2552
          
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
          1.มีสัญชาติไทย
          2.เป็นผู้มีอายุระหว่าง 16 – 18 ปี นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2552 (เกิดระหว่างวันที 1 กันยายน 2534 – วันที่ 1 กันยายน 2536)
          3.เป็นผู้ที่ก ำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทย ไม่ต่ำกว่าชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 และไม่เกิน
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 หรือ หลักสูตรอื่นใน
ประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (โรงเรียนนานาชาติ)
          4.เป็นผู้ที่มี ีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไม่ต่ากว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
          5.เป็นผู้มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์
          การรับสมัคร
          – ผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด ขอดูรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร
          ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุน สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
          นอกจากนี้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดูรายละเอียดเกี่ย วกับการรับสมัครคัดเลือกและพิมพ์ใบสมัครพร้อมแบบฟอร์มที่ใ ช้ในการสมัครได้ทาง ที่ 
www.ocsc.go.th  
          -การยื่นใบสมัครคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ
          สำหรับการสมัครพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมคัดเลือก จำนวน 100 บาท ไปที่กลุ่มงานบริหารการสอบและระบบทุนสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 วงเล็บมุมซองว่า “สมัครคัดเลือกทุน UWC” ภายในวันที่  6 มีนาคม 2552
          
หลักฐานและเอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
จำนวน 1 รูป
          2.หนังสือรับรองของโรงเรียน (ตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด)
          3.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครอง (ตามแบบที่คณะกรรมการฯ กำหนด)
          4.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนทุกเทอม จำนวน 1 ชุด
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
          6.ค่าธรรมเนียมคัดเลือกเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ จำนวน 100 บาท
          เงื่อนไขการรับทุน
          1.ทุนการศึกษานี้เป็นทุนที่ให้โดยวิทยาลัยในเครือองค์การฯ ส่วนหนึ่งและจากคณะกรรมการ
ระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัย ประจำประเทศไทยอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งไม่มีข้อผูกพัน เมื่อ สำเร็จหลักสูตร แล้วจะกลับมาสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยในปีการศึกษาที่จบนั้นไม่ทัน จะต้องรอสอบในปีการศึกษาถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากภาคการศึกษาของสหสากลวิทยาลัยจะปิดภาคการศึกษาประมาณเดือนมิถุนายน ฉะนั้น ผู้สนใจจะสมัครคัดเลือกจะต้องตัดสินใจโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนสมัคร เพราะหากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่สามารถรับเงื่อนไขและสละสิทธิในภายหลังจะเป็นการกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของประเทศไทยได้
          2.ในกรณีที่มีทุนจากวิทยาลัยในเครือขององค์การฯ เพิ่ม เติมภายหลัง คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากลวิทยาลัย ประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปเป็นผู้มีสิทธิรับทุน ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของทุนนั้น ๆ
          3.ในกรณีที่มีผู้สละสิทธิการรับทุนในหน่วยใด คณะกรรมการระดับชาติขององค์การสหสากล
วิทยาลัย ประจำประเทศไทย อาจพิจารณาให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปและได้สมัครทุนหน่วยนั้นไว้เป็นผู้มีสิทธิแทน
          สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน 
www.uwc.org

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)