ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ทุนฟุลไบรท์ ปี 2009 วุฒิปริญญาโท สุขภาพ ยา และพยาบาล

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไทย ระดับปริญญาโท ทางด้านยา สุขภาพชุมชน การพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2009   
           วัตถุประสงค์ของการมอบทุนในครั้งนี้ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย โดยมีการศึกษาเป็นสื่อกลาง ที่ได้รับความสำเร็จเสมอมาตลอดระยะเวลา 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้การดูแลของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน หรือที่รู้จักกันในชื่อของฟุลไบรท์ ภายใต้โครงการทุนที่มีประจำปีที่ชื่อว่า “OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM”   เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีการศึกษา 2010
            สำหรับทุนการศึกษาที่มอบในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขายา สุขภาพชุมชน พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้องกัน จำนวนทุนที่มอบมี 9 ทุน 1 ในจำนวนผู้ได้รับทุนนี้ ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถที่มาจากครอบครัวยากจน โดยผู้รับทุนในส่วนนี้ จะได้รับทุนเต็มจำนวนจากทางมูลนิธิและแหล่งทุนอื่น ๆ ที่เป็นพันธมิตรกับทางฟุลไบรท์ 
            ระยะเวลาของการศึกษาที่อนุญาตให้ทุนนี้ คือ 1 ปี ผู้ได้รับทุนคนไหนที่ต้องใช้เวลาศึกษามากกว่า 1 ปี ต้องหาทุนมาสนับสนุนต่อเอง อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพิ่มระยะเวลาของการให้ทุนของมูลนิธิ ก็สามารถเกิดขึ้นได้เป็นเฉพาะกรณี 
            สำหรับปีการศึกษา 2010 ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ความร่วมมือกับทางมูลนิธิ มอบทุนการศึกษาฟุลไบรท์-ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Operation Research and Financial Engineering โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน เป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับทุน OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM 
            ทุนสาขานี้ครอบคลุมในเรื่องของค่าเล่าเรียนฟรี ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าประกันชีวิต และค่าตั๋วเดินทางจากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกา และหากว่าผู้รับทุนมีผลการเรียนที่ดี ก็อาจจะมีโอกาสได้รับทุนในด้านอื่น ๆ จากทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม  
            ส่วนของการคัดเลือกผู้สมัคร จะได้รับการตรวจสอบและพิจารณาอย่างเข้มงวด โดยจะพิจารณาเป็นรายบุคคลด้วยความโปร่งใส ซึ่งถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทางมูลนิธิ นับตั้งแต่มอบทุนการศึกษาโครงการนี้มา ที่มุ่งเน้นการคัดสรรบุคคลเข้ารับทุนโดยมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
          
 คุณสมบัติของผู้สมัคร
           1.สัญชาติไทย สุขภาพดี และยังไม่เคยได้รับทุนการศึกษาของฟุลไบรท์มาก่อน 
           2.วุฒิปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย 
           3.จะต้องได้รับเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.0 
           4.คะแนน TOEFL 213 สำหรับข้อสอบแบบกระดาษคำตอบ iBT อย่างน้อย 80 โดยผลการสอบจะต้องอยู่ระหว่างมีนาคม 2007 และกุมภาพันธ์ 2009
           5.สอบสัมภาษณ์ที่ประเทศไทย 
           ขั้นตอนการสมัคร 
           1.ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 
www.fulbrightthai.org ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2009 เป็นต้นไป 
           2.การสมัครจะต้องประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ 
            -ใบสมัครจำนวน 4 หน้า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมกับถ่ายเอกสารเพิ่มอีก 3 ชุด
            -สำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับการศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับการรับรองจากทางมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ชุด 
            -สำเนาใบผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชุด (ไม่รับใบพรินต์จากเว็บไซต์ของ ETS)
            -จดหมายรับรอง จำนวน 2 ฉบับ ที่ปิดผนึกซองจดหมายอย่างเรียบร้อย 
           3.ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมด้วยเอกสารประกอบการสมัคร ส่งโดยทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเอง ไปยังที่ทำงานของมูลนิธิ    
           วันหมดเขตรับสมัคร 
           วันที่ 20 เมษายน 2009  
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2285-0581
           Mr.Chatchai Ugsornsilp ต่อ 106 
           Mr.Cheewarat Kaewsangkwan  ต่อ 107 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)