ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนพฤศจิกายน วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 8 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 17 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 22 พฤศจิกายน  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 22 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 24 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 29 พฤศจิกายน คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 21 พฤศจิกายน, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 25 พฤศจิกายน, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 26 พฤศจิกายน ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 8 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 ธันวาคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 6 พฤศจิกายน ค่ะ

ทุนธนาคารกรุงไทย เรียนโทในประเทศ-ต่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ ประจำปี 2552            

ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 ทุน ในสาขาวิชาดังนี้

          –MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          –IMBA   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (International Business, Global Entrepreneurship)

          –Master in Finance   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          –Human Resources Management   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

          –Master in Marketing   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          –Master of Accounting Program  (Bilingual) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          –Master of Business Economics   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          –LL.M. Business Law    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          –International Business  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

          –Management of Technology  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย(AIT)

 

          –ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1ภาคการศึกษา

          –ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

            ทุนปริญญาโทต่างประเทศ จำนวน 10 ทุน

          ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน ตามที่ธนาคารกำหนด (ตามเอกสารแนบท้าย) ในสาขาวิชาดังนี้

          –สาขาวิชา Finance

          –สาขาวิชา Accounting

          –สาขาวิชา Financial Engineering

          –สาขาวิชา Operations Research

          –สาขาวิชา Human Resource Management

 

          –ประเภทที่ 1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาคงเหลืออีกไม่น้อยกว่า 1ภาคการศึกษา

          –ประเภทที่ 2 สำหรับผู้ได้รับการตอบรับเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย  ที่ธนาคารกำหนด

          –ประเภทที่ 3 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี    ที่มีความประสงค์สมัครขอรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า3.00           คุณสมบัติของผู้สมัคร

          –มีอายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ปิดรับสมัคร

          –ต้องมีผลสอบTOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) กรณีสอบ IELTS ต้องมีคะแนนผลการทดสอบไม่น้อยกว่า 6.0 และผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือ GRE (General Test) ในส่วน Quantitative ไม่น้อยกว่า 750 คะแนน (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนประเภทที่ 3)

          –ระยะเวลาการศึกษาต่อจะต้องไม่เกิน 2 ปี หรือตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          –ถือสัญชาติไทย ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

          –สถานภาพโสด (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนที่เป็นบุคคลภายนอก)

          –ไม่เคยได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาที่ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ มาก่อน

          –ไม่เคยได้รับทุนในระดับปริญญาโททุกสาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย มาก่อน

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ และมีความเป็นผู้นำ

          –มีสุขภาพกาย และสุขภาพใจ ที่สมบูรณ์แข็งแรง

          –เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารภายใน 30 วัน

          –ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

          –ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

          –เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

 

 

          เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

          –รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พร้อมประวัติย่อ (Resume)

          –สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด

          –หลักฐานการศึกษา

 สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ในประเทศ

-หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษาในปี 2552 ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือหลักฐานจากสถานศึกษาแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา( Transcript) ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่างละ 1 ชุด

-สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1 ชุด

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2)

-หลักฐานการตอบรับให้เข้าศึกษา ตามหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด 1 ชุด หรือหลักฐานจากมหาวิทยาลัยแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชา และมหาวิทยาลัยตามที่ธนาคารกำหนด พร้อมทั้งใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ของภาคการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด ซึ่งจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 อย่างละ 1ชุด

-สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี จำนวนอย่างละ 1 ชุด

สำหรับผู้สมัครรับทุนฯ ต่างประเทศ (ประเภทที่ 3)

-สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ชุด

-สำเนาใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS และGMAT หรือ GRE (General Test) ซึ่งมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันปิดรับสมัคร

-สำเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ชุด

           –ใบรับรองแพทย์และผลการ x-ray ปอดขนาดใหญ่ ที่มีผลไม่เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์

-หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา อย่างน้อย 1 ฉบับ

             การรับสมัคร

-ผู้สมัครรับทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่บัดนี้ – 4 พฤษภาคม 2552

-ผู้สมัครรับทุนปริญญาโทต่างประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2552         

-ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ktb.co.thโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครตามเอกสารข้อ 4 มาที่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย งานพัฒนาผู้บริหารและทุนการศึกษา

ฝ่ายพัฒนาพนักงาน อาคารสาขาปทุมวัน  ชั้น 3

เลขที่ 887 ถ.พระราม 1 แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                                                               

โทร 0-2216-2970–8   ต่อ 310, 313 (คุณจิวสา วัฒนกุล) 

  

          การสอบคัดเลือก

          ธนาคารจะดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครเเพื่อสัมภาษณ์จะพิจารณาจากผลการศึกษาผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ผลคะแนน GMAT หรือ GRE ประสบการณ์ และปัจจัยอื่นๆของผู้สมัคร รวมทั้งเนื้อหาวิชาที่ศึกษาของหลักสูตรที่สมัครขอรับทุนว่ามีความสอดคล้องกับงานที่ธนาคารจะให้ปฏิบัติ ประกอบการพิจารณา

นอกจากผลการศึกษา ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องเข้ารับการประเมินความเหมาะสมในการรับทุน ดังนี้

การทดสอบข้อเขียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์

การสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน

          ทุนปริญญาโทในประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ  ภายในเดือน พฤษภาคม 2552

          ทุนปริญญาโทต่างประเทศ ภายในเดือน มิถุนายน 2552

           การสมัครเข้ามาเป็นพนักงานของธนาคาร

          หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทในประเทศ และต่างประเทศ   บมจ.ธนาคารกรุงไทย ประจำปี 2552 จะต้องรายงานตัวภายใน 7 วัน และเข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคารภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ธนาคารประกาศให้ทุน

 

          การติดต่อมหาวิทยาลัย

          ผู้มีสิทธิได้รับทุนของธนาคารจะต้องดำเนินการสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนดด้วยตนเองโดยจะต้องดำเนินการให้ ตนสามารถเข้าเรียนได้ภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ธนาคารประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน (เฉพาะผู้ที่สมัครรับทุนประเภทที่ 3)

          มหาวิทยาลัยที่สมัครจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด และจะต้องสมัครเรียนในสาขาวิชา และระดับการศึกษาที่ธนาคารได้กำหนดให้ตามประกาศเรื่องการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปี 2552

 

          เงื่อนไขการรับทุนและการทำสัญญา

          –ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนไว้กับธนาคารและหาบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกัน

          –เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะกลับมาปฏิบัติงานกับธนาคารทันที เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับทุนการศึกษาจากธนาคาร แต่ต้องไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือตามที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

          –ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายสำหรับทุนการศึกษา หรือสิทธิประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

          –ผู้มีสิทธิได้รับทุนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารก่อนการดำเนินการ หรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการเตรียมตัวศึกษาต่อ หรือขณะที่กำลังศึกษาต่อ

          –ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารกรุงไทย และประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่ธนาคาร ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นกรณีร้ายแรง ธนาคารสามารถยกเลิกการให้ทุนและไม่รับเข้าเป็นพนักงาน โดยผู้มีสิทธิได้รับทุนต้องชดใช้เงินค่าใช้จ่ายตามสัญญาการรับทุนการศึกษาที่ทำไว้กับธนาคาร

          –ธนาคารขอสงวนสิทธิ ในการให้ทุนตามที่ธนาคารเห็นสมควร และการตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)