ประกาศ

คอร์สเรียน IELTS เดือนธันวาคม วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม เดือนมกราคม วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 14 มกราคม  ตรวจสอบเวลาเรียนจากตารางได้เลยค่ะ
คอร์สเรียน Fundamentals of Academic Writing วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 18 ธันวาคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 5 มกราคม, วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม คอร์สนี้เต็มเร็ว หากสนใจแนะนำให้โทรจองที่ก่อนเลยค่ะ
คอร์สเรียน Grammar Brush up วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 15 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 7 มกราคม ค่ะ
คอร์สเรียน Intensive IELTS Writing วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 2 ธันวาคม, วันธรรมดาช่วงเย็น เริ่ม 3 ธันวาคม ค่ะ
คอร์สเรียน Speaking & Pronunciation for IELTS วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 9 มกราคม, วันเสาร์-อาทิตย์ เริ่ม 12 มกราคม ค่ะ
คอร์ส English for Academic Purpose (Pre-Sessional English) วันธรรมดาช่วงบ่าย เริ่ม 10 มกราคม ค่ะ

ระเบียบการสมัครเรียน

คำแนะนำการสมัครเรียน

  • เมื่อสมัครเรียนแล้วไม่อนุญาตให้ คืนคอร์ส หรือเปลี่ยนคอร์สเรียน ทุกกรณี
  • นักเรียนควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนชำระค่าเรียน ว่าต้องการสมัครในรหัสที่เลือกไว้เป็นที่แน่นอนแล้ว นักเรียนที่ยังไม่มั่นใจวัน-เวลา ตนเองที่สะดวก ควรเลือกสมัครแบบไม่ระบุรหัสรอบเรียนไปก่อน หรือสมัครเมื่อพร้อม
  • การสมัครเรียนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของนักเรียนเอง เช่น ดูรหัสผิด ลงซ้ำซ้อน ดูตารางผิด ลงคอร์สผิด ลืมมาเรียน ลืมวันเปิดคอร์ส ลืมว่าได้สมัครไว้ หรือไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบการสมัครเรียน หรือระเบียบการเข้าเรียนได้ เป็นต้น โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น และไม่คืนค่าสมัครเรียนโดยเด็ดขาด
  • เมื่อมีการชำระเงินส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงการสมัครเรียน นักเรียนจะต้องได้รับ “ใบเสร็จรับเงิน” ด้วยทุกครั้ง และเย็บแนบคู่กับสลิปใบโอนจากธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ในการรับเอกสาร
  • นักเรียนไม่สามารถอัดเสียงหรือบันทึกภาพการเรียนได้ และไม่อนุญาตให้บันทึกวีดีทัศน์ หรือภาพเคลื่อนไหว ในทุกๆ กรณี
  • นักเรียนที่ติดธุระ ติดสอบ ติดเข้าค่าย ติดประชุม ติดสัมมนา ไปต่างประเทศ หรือมีเหตุขัดข้องอันใดก็ตามแต่ที่ทำให้ไม่สามารถมาเรียนได้ตามวัน-เวลาที่ระบุในตาราง ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบการขาดเรียนของนักเรียน และจะไม่คืนค่าสมัครเรียนให้ แม้นักเรียนจะมีเอกสารจากหน่วยงานใดมาประกอบก็ตาม(แต่นักเรียนสามารถมาเรียนชดเชยในครั้งที่ขาดไปได้ตามสิทธิ์ที่มีอยู่)
  • คอร์สที่เปิดรับสมัครล่วงหน้า ถ้านักเรียนยังไม่มั่นใจว่าสามารถมาเรียนได้ หรืออาจมีเหตุในอนาคตที่ทำให้ไม่สะดวกมาเรียน แนะนำว่านักเรียนยังไม่ควรรีบโอนเงิน ให้สมัครเรียนเมื่อได้ตัดสินใจหรือทราบตารางเวลาของตนเองเป็นที่แน่นอนแล้วจะดีกว่า
  • กรณีนักเรียนทำหนังสือเรียนหาย หรือถูกโจรกรรม ต้องมีเอกสารแจ้งความมาแสดง จึงจะซื้อหนังสือเรียนเล่มใหม่ได้ หรือถ้าชำรุดเสียหายจนใช้เรียนไม่ได้ ต้องนำเล่มเก่ามายื่นขอซื้อแทน และโรงเรียนจะไม่ขายหนังสือเรียน หรือชีท โดยไม่มีเหตุจำเป็นนอกเหนือจากที่แจ้งไว้

* กฎเงื่อนไข ที่ได้แจ้งในระเบียบการ และที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และถือว่านักเรียนได้รับทราบ ศึกษา ยอมรับ เข้าใจเป็นอย่างดีแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะขอไม่รับเรื่อง รับคำร้อง ร้องเรียน หรือมีข้อพิพาทใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าด้วยจากสาเหตุใด หรือเกี่ยวข้องบุคคลใดทั้งสิ้น และจะไม่มีข้อยกเว้น กรณีพิเศษ หรือเลือกปฎิบัติ

 

Korakrit.jpg

ผมลอง Search หาที่เรียน IELTS จากทั้ง Google และ Pantip เพื่อหาว่าที่เรียน IELTS ที่ไหนดีที่สุด จนกระทั่งมาพบกับ IELTS INSTITUTE วันแรกที่เข้าเรียนก็พบว่าการสอนค่อนข้างสนุก อีกทั้งการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ทำให้มีโอกาสถามคำถามที่สงสัยได้ทุกครั้ง ทำให้คะแนนที่ออกมาเกินกว่าที่คาดไว้อย่างมาก จากที่คิดว่าน่าจะได้ไม่เกิน 6.5 แต่ในที่สุดเมื่อสอบครั้งแรกพบว่าได้ 7.0 ทำให้ใช้เวลาที่เหลือในการเตรียมตัวเรื่องการไปเรียนต่อได้อย่างเต็มที่ ขอบคุณจากใจจริงครับ
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

Korakrit Durongdej
Jay.jpg

I’m writing this to THANKS all of you who had been assisting me in the Preparation Course in the past few months. I’m delighted to inform you that, according to my second test report form attached, I achieved a much higher overall band score than I had ever expected (Band 8), particularly in my weakest skill : writing (Band 7). Without all your support, my success would not have been achieved.
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สิทธิดา จิตทักษะ (Jay)
Tuptim.jpg

It’s my best luck to study with Ajarn Fon, indeed. I really love her teaching style and I learn how to correct English grammar and how to fix my writing problems from her. She’s a superb English teacher!!
< * โดยผลคะแนนของนักเรียนแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นกับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ระยะเวลาในการเตรียมตัว และความมุ่งมั่นตั้งใจในการเตรียมสอบ >

สุภมน บุปผเวส (ทับทิม)